Informácie

Miesto konania zjazdu

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Vedecký výbor zjazdu

predseda vedeckého výboru: 

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. 

členovia vedeckého výboru:

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 

prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D. 

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. 

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD. 

doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD. 

MUDr. Martin Žlnay, PhD.

Bc. Hana Šmucrová

Organizačný výbor zjazdu

predseda organizačného výboru:

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

členovia organizačného výboru:

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

MUDr. Martin Žlnay, PhD.

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.

doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

MUDr. Róbert Magyar, PhD.,

MPH Mgr. Viera Džurná

Bc. Romana Ondičová

Organizačný výbor - kongresový sekretariát

Mgr. Viera Džurná: viera.dzurna@nurch.sk

Bc. Romana Ondičová: romanaondic@gmail.com

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice Kontakt: Ing. Beáta Kapustová

Tel: +421 55 68 06 261, +421 905 411 511 Fax: +421 55 68 06 156

e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Témy odborného programu

1. Postihnutie CNS pri reumatických ochoreniach

2. Zobrazovacie metódy v reumatológii – čo je nového

3. Naliehavé, život ohrozujúce komplikácie systémových ochorení spojiva

4. Tehotenstvo a reumatologické ochorenia

5. Osteoartróza

6. Zápalové myopatie

7. Mimokĺbový reumatizmus, fibromyalgia

8. Hodnotenie ochorenia z pohľadu pacienta - kvalita života pri reumatologických ochoreniach 9. Sekcia zdravotníckych pracovníkov

10. Vária

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština a angličtina (bez simultánneho tlmočenia)

Kongresový poplatok


do 15. 07. 2019
na mieste
Členovia SRS a ČR
70,- EUR
90,- EUR
Účastníci - nečlenovia SRS a ČRS
90,- EUR
100,- EUR
Sprevádzajúca osoba
100,- EUR
Stredný zdravotný personál
30,- EUR
Študenti
10,- EUR
Nepracujúci dôchodcovia
20,- EUR


Registrácia, prihlásenie sa na aktívnu alebo pasívnu účasť:

online: www.reuma2019.sk

e-mailom: vician@sls.sk

Spôsob platby kongresového poplatku

bankovým prevodom, bankové spojenie:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava VÚB Bratislava-mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

Swiftcode: SUBASK BX

Variabilný symbol: 19-1120/047

Dôležitý termín

Prihláška na aktívnu účasť a odoslanie abstraktu: do 18. 06. 2019

Prezentačná technika

Multimediálny projektor.

Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 15 minút pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika.

Postery môžu byť vyvesené od 19. 9. 2019 od 13.00 hod. a budú vystavené počas trvania zjazdu v priestoroch Grandhotela Bellevue.

Formát 100 x 90 cm (v x š).

Pokyny pre prípravu abstraktov

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov zaslali najneskôr do 15. júna 2019 na adresu: martin.zlnay@gmail.com

Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4.

Prosíme uviesť mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.

Abstrakt musí obsahovať:

  • názov príspevku veľkými písmenami,
  • skratku mena, priezvisko autora (autorov), pracovisko a mesto • členenie abstraktu na: úvod, metóda, výsledky, záver.

Abstrakty posielajte v rámčeku s rozmermi 17 cm (výška) x 12 cm (šírka), napísané na počítači v programe MS Office - World, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Abstrakty budú uverejnené v časopise Rheumatologia.

V prípade prihlásenia na aktívnu účasť kliknetu tu.

Ubytovanie


single izba
double izba
single exclusive
double exclusive
Grandhotel Bellevue ****
od 109,- EUR
od 114,- EUR
od 119,- EUR
od 134,- EUR
Hotel Smokovec ***
od 81,- EUR
od 132,- EUR


Villa Siesta ***
od 74,- EUR
od 98,- EUR


Penzión Šport ***
od 70,- EUR
od 90,- EUR
od 90,- EUR
od 120,- EUR
Penzión Raimund ***
od 67,- EUR
od 84,- EUR


Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Každý účastník 63. Zjazdu slovenských a českých reumatológov si ubytovanie záväzne rezervuje vo vybranom hoteli najneskôr do 15. 08. 2019 online v spoločnosti Progress CA s.r.o. Počet miest v jednotlivých hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku ubyto- vania. Po stanovenom termíne 15. 08. 2019 nebude možné garantovať voľné izby. Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.reuma2019.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti v posledný deň zjazdu.